onsdag 14 februari 2007

Svenskar- ett naivt folk

Det tycker Justitieminister Beatrice Ask i en intervju om det ny lagförslaget som ger FRA befogenheter att på gammal IB-manér registrera och avlyssna all kommunikation till och från Sverige. Ask anser inte heller att det är nödvändigt att avvakta tills integritetsskyddskommitténs utredning om hot mot den personliga integriteten är klar.
- Idén att stoppa världen har jag aldrig trott på. Ibland måste man fatta beslut.

Det här är en oroväckande utveckling. Jag skrev i SocialistiskDebatt (02/2006) om det lagförslag med namnet "Lagen om hemlig rumsavlyssning" som lades fram av den förra socialdemokratiska regeringen. Diffusa hot används ständigt för att utöka polisiära och militära befogenhetsområden - på bekostnad av min och din integritet och frihet.
Kalla krigets överbyggnad, antikommunismen, har ett nytt substitut; islam, ”islamismen” och ”islamisten”. ”Kriget mot terrorism” framställs som ett korståg mot en annan värld, en muslimsk sfär med sitt säte i Mellanöstern men också med utskott och förgreningar i europeiska och amerikanska samhällen. En yttre och inre fiende med en gemensam nämnare – hatet mot ”västerländska värderingar” som t.ex. demokrati och frihet. Samtliga av media rikligt exponerade terroristattacker, från Madrid och London till Egypten, har planerats och utförts av ”islamister” eller ”al-Qaida”. Centralt är att skapa en känsla av osäkerhet bland medborgare. Utbredd rädsla skapar legitimitet för hårdare straff och integritetskränkande lagstiftning.
[...]
”Kriget mot terrorism”, dess förutsättningar och krav på en internationell mobilisering bakom Vita husets agenda för hegemoni, har följdaktigen och per automatik medfört allehanda avtryck inte bara i de perifera länder som de facto utsatts för bomber och demolering utan även i centrum. Majoriteten av länderna i Europa har, bundna av sitt medlemskap i EU, raticifierat särskilda anti-terroristlagar.
[...]
Lagstiftningen på den europeiska överstatliga nivån har i en naturlig följd fullföljts av likartade lagtexter inom de enskilda medlemsländerna, däribland också Sverige. Under 2005 lade den socialdemokratiska regeringen fram propositionen ”Hemlig rumsavlyssning” som avser att ”tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst som allmänheten inte har tillträde till” ska kunna ”i hemlighet avlyssnas eller tas upp genom ett tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud”. Förslaget har lett till en intensiv debatt och kritiserades hårdast av vänsterpartiet bland riksdagspartierna. Även Lagrådet presenterade allvarlig kritik mot propositionen. Lagrådet konstaterar i februari 2006 att förslaget ”i viktiga avseenden utvidgar området för de tillåtna polisiära metoderna” och att ”det föreslagna nya tvångsmedlet hemlig rumsavlyssning” är av ”synnerligen inegritetskänslig karaktär."

I helgen antog vi ett uttalande i Ung Vänsters förbundsstyrelse. Läs det här!

Inga kommentarer: