fredag 9 mars 2007

Skriv på för skydd av den personliga integriteten

Till: Sveriges riksdag och regering

Lagstiftningen med syfte att underlätta övervakning av medborgarna har kontinuerligt genomförts under 2000-talet. Ingen motsvarande lagstiftning för att underlätta för medborgarna att få insyn i den ekonomiska eller politiska makten har tillkommit. Vi saknar och efterlyser balans i lagutvecklingen.

Vi är övertygade om att eftertanke och överblick är speciellt viktigt just nu eftersom flera lagar om tvångsmedel, övervakning och integritetskänsliga ingripanden mot medborgarna har stiftats de senaste åren och ytterligare förslag står på tur.

Vi uppmanar riksdagens ledamöter att stoppa regeringens förslag att Försvarets radioanstalt (FRA) ska kunna avlyssna data- och telefontrafik som förs över landets gränser. Regeringens lagförslag hotar källskyddet, som är en av hörnpelarna i vårt öppna demokratiska samhälle.

Vi uppmanar också riksdagens ledamöter att i vart fall inte ta några beslut om utvidgningar av tvångsmedel, övervakning och integritetskänsliga ingripanden mot medborgarna förrän Integritetskyddskommittén kommit med sitt slutbetänkande.

Om regeringen väljer att lägga sådana förslag innan dess uppmanar vi riksdagens ledamöter att endera avvisa förslagen, eller åtminstone låta dem vila i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 12 § regeringsformen.

Vi uppmanar riksdag och regering att stoppa den blinda tjurrusningen mot ett kontrollsamhälle som vi inte vill ha, och istället låta eftertanke och respekt för de grundlagsskyddade medborgerliga rättigheterna bli ledstjärnor i lagstiftningsarbetet.

Skriv på här!

Inga kommentarer: